dev-zuo 技术日常
Github

怎么遍历localStorage

这篇文章发布于 2019/12/19,归类于
标签:
怎么遍历localStorage怎么遍历sessionStorage

localStorage本身没有提供对应的遍历方法,我们可以使用 localStorage.key(index) 结合for循环来遍历

let len = localStorage.length
for (let i = 0; i < len; i++) {
  let keyName = localStorage.key(i)
  console.log(keyName, localStorage.getItem(keyName))
}

同理,sessionStorage也可以用类似的方法来遍历