dev-zuo 技术日常
Github

git删除远程分支与本地分支

这篇文章发布于 2020/08/02,归类于
标签:
git删除分支git删除远程分支git怎么删除远程分支

当我们常见远程分支,使用完成后,怎么删除远程的分支呢?我们以删除file_backup分支为例,来看看具体步骤

  1. 先查看本地分支
git branch -a # 查看当前分
# file_backup
# master
# remotes/origin/HEAD -> origin/master
# remotes/origin/file_backup
  1. 删除远程的file_backup分支
git push origin --delete file_backup
  1. 删除本地分支
git branch -d file_backup

参考:git删除远程分支和本地分支